Årets kampanje

Femisid finnes i mange ulike former. Den vanligste er at kvinner blir drept av intime partnere. Men femisid kan også være relatert til medgift, være en konsekvens av preferanse for sønner eller skje i form av æresdrap. Det kan skje i forbindelse med menneskehandel og seksuell utnyttelse, eller i forbindelse med krig og konflikt. Når jenter og kvinner dør som følge av skadelige skikker, som kjønnslemlestelse, er det femisid. Også når kvinner og jenter dør som følge av mangel på helsehjelp knyttet til trygg abort. Femisid er ofte relatert til rasisme og etnisk diskriminering, og kvinner som bryter med kjønnsnormer er ofte mer utsatt for femisid. 

Femisid er et alvorlig menneskerettighets-brudd, og skyldes blant annet mangel på likestilling og diskriminerende maktstrukturer i samfunnet. Les mer om de ulike formene for femisid under «årets tema».

Visste du at 1 av 3 kvinner opplever fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet? Det er 736 millioner kvinner. Vold mot kvinner omfatter fysisk vold, psykisk vold, seksualisert vold og voldtekt. Helt ytterst på spekteret finner vi femisid. Femisid er den mest ekstreme formen for vold mot kvinner, og defineres som drap på kvinner fordi de er kvinner.

Av femisid er partnerdrap det vanligste. I 35 prosent av alle drap på kvinner globalt er en nåværende eller tidligere partner gjerningspersonen, og ofte har kvinnen levd i et voldelig forhold over lengre tid. Under Covid-19 pandemien har vold mot kvinner økt betraktelig som følge av økonomisk usikkerhet, restriksjoner og nedstenging.

Æresdrap

Femisid faller inn under kategorien «æresdrap» når en kvinne eller jente blir drept av et eller flere familiemedlemmer for en faktisk eller antatt seksuell handling eller annen normoverskridende oppførsel. I mange tilfeller ser gjerningspersonen drap som en måte å beskytte familiens ære på, følge tradisjon, kulturelle praksiser eller feiltolkede religiøse krav.

Femisid relatert til medgift

Noen steder drepes nygifte kvinner som følge av konflikter eller disputter relatert til medgift, som for eksempel for lite medgift til svigerfamilien. Denne typen femisid er vanligst i India, Pakistan, Bangladesh, Nepal og Sri Lanka. Det er estimert at så mange som 25 000 kvinner blir drept eller lemlestet årlig som følge av konflikter relatert til medgift.

Femisid relatert til preferanse for sønner

Preferanse for sønner er vanligst i Sør- og Øst-Asia, hovedsakelig Kina og India, og kan føre til femisid på jentefostre eller jentebarn. Årsakene er ofte økonomiske, men bygger på strukturelle ulikheter og kulturelle normer og praksiser. Sønner kan anses som mer økonomiske fordi menn tjener mer og kan ta vare på foreldrene sine når de blir gamle.

Femisid relatert til kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse involverer delvis eller fullstendig fjerning av og/eller skade på de ytre delene av det kvinnelige kjønnsorganet av ikke-medisinske årsaker. Kjønnslemlestelse kan medføre blødninger, infeksjoner, problemer med vannlating, komplikasjoner tilknyttet fødsel, og i ytterste konsekvens – død.

Ikke-intime femisid involverer kvinner som blir drept av andre enn sin intime partner, som familiemedlemmer, bekjente, eller fremmede. Ikke-intim femisid kan ramme tilfeldig, men kan også være systematisk.

Femisid i væpnet konflikt

Vold mot kvinner, særlig seksuell vold, brukes strategisk som våpen i væpnet konflikt for å ramme kvinner spesielt, eller samfunnet de tilhører. Ofte overlapper flere typer vold, for eksempel i situasjoner der kvinner først blir utsatt for vold og seksuelt misbruk for deretter å bli drept. I borgerkrigen i Syria har tusenvis av Yazidi-kvinner blitt kidnappet, voldtatt og drept av den islamske staten.

Rasistisk femisid, og femisid relatert til etnisk tilhørighet

Femisid brukes noen ganger som et uttrykk for hat eller avvisning mot en kvinnes etnisitet, hudfarge, eller nasjonalitet. Systematisk kidnapping og drap på urfolkskvinner i Canada er et av mange eksempler på femisid relatert til etnisitet.

Femisid relatert til seksuell orientering eller kjønnsidentitet

50 prosent av alle transpersoner har opplevd seksuell vold i løpet av livet. I noen tilfeller er femisid et uttrykk for avvisning eller hat mot kvinners seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

Femisid relatert til menneskehandel

Kvinner og jenter utgjør 71 prosent av alle ofre for menneskehandel i verden, og 93 prosent av alle ofre for menneskehandel i Europa. Femisid relatert til menneskehandel involverer kvinner som blir drept i rekruttering, transportering, eller mottak av mennesker gjennom bruk av makt, tvang og trusler.

Femisid relatert til sexarbeid

Vold fra stigma, misogyni, og sexisme rammer en stor andel kvinner involvert i sexarbeid og prostitusjon, og kan i mange tilfeller få fatale konsekvenser. Studier viser at sexarbeidere har mellom 45 til 75 prosent sjanse for å oppleve vold i løpet av livet.

I forbindelse med årets kampanje har FOKUS utarbeidet et bakgrunnsdokument om femisid. Her kan du lese om bakgrunnen til ordet, de ulike formene for femisid, innsatsen gjort i Norge og verden for å forhindre femisid, og ikke minst, hva mer som må gjøres.