Stans vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet

25. november - 10. desember 2019

Stans vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet

En av tre kvinner i verden opplever fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. For å få slutt på vold og trakassering av kvinner må vi gjøre mer for å skape et trygt arbeidsliv. 16-dagerskampanjen i 2019 fokuserte derfor på å stanse vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet.

Kjappe fakta

 • 90% av alle tekstilarbeidere i verden er kvinner – 25% av disse føler utrygghet på jobb.
 • Vold og trakassering av kvinner er særlig utbredt innenfor sektorer som helse og sosialarbeid, transport, underholdning, utdanning og blant de som arbeider som hushjelper.
 • Kvinner som ikke er organisert i fagforeninger, kvinner som er drevet på flukt eller kvinner som arbeider i områder med krig og konflikt er særlig utsatt for vold og trakassering på jobb. 
 • Kvinners menneskerettigheter vil fortsette å bli krenket dersom vold og trakassering i arbeidslivet ikke stanses.
 • Mange arbeidsplasser mangler en tydelig politikk og tiltak for å hindre vold og trakassering på jobb.
 • På verdensbasis vil én av tre kvinner oppleve fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet (WHO, 2013). 
 • Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er forbudt nesten overalt, men likevel blir 3 millioner jenter lemlestet hvert år. Minst 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag, er kjønnslemlestet (UNICEF, 2018). 
 • Kvinner og jenter utgjør over 70 prosent av ofre for menneskehandel. Tre fjerdedeler av dem blir solgt som sexslaver (Global Report on Trafficking in Persons, 2016).
 • Globalt blir nesten 40 prosent av drap på kvinner utført av kvinnens mannlige partner. (WHO, 2017). 

Målet

Å fremme kvinners rettigheter ved å stanse vold og trakassering i arbeidslivet er målsettingen får årets 16-dagerskampanje. Og arbeidet nytter. I sommer vedtok FNs arbeidsorganisasjon ILO konvensjonen 190 og resolusjonen 160 mot vold og trakassering i arbeidslivet.

Det var gode nyheter for flesteparten av verdens arbeidstakere som står uten noen beskyttelse mot vold og trakassering. Konvensjonen gjelder alle arbeidstakere uavhengig av sektor, form for kontrakt eller arbeidstilknytning. Konvensjonen gjelder eksempelvis den uformelle sektoren (er ofte kjennetegnet av færre rettigheter, færre virksomme lovreguleringer og skatter, lavere produktivitet, lavere fagorganisering, lavere lønninger og større sårbarhet for arbeidstakerne samt beinharde arbeidsforhold. Det dreier seg ofte om gatehandlere, småskala bønder eller folk i andre mindre virksomheter som verksteder og restaurant, og den omfatter oftest folk i utviklingsland. Uformell sektor er den sektoren som sysselsetter flest mennesker i verden i dag. Konvensjonen betyr mye i et solidaritetsperspektiv. Med dette vedtaket fikk verdens hushjelper, gateselgere og dagarbeidere en anerkjennelse av jobben de gjør og en bekreftelse på at de skal behandles med respekt. ILO-konvensjonen er også viktig for Norge fordi trakassering og vold mot kvinner er en utfordring her hjemme.

Men å vedta internasjonale konvensjoner er ikke tilstrekkelig – konvensjonene må aksepteres av verdens stater og de må implementeres slik at de blir til lover. Derfor er de to konkrete målene for årets 16-dagerskampanje at:

Alle land må ratifisere ILO-konvensjonen 190: Alle land må presses til å ratifisere ILO-konvensjoner 190 fordi det er helt nødvendig får å stanse vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet.

Alle land må implementere ILO-konvensjon 190: Det er ikke tilstrekkelig at land ratifiserer en konvensjon, den må også implementeres. Det betyr at de standarder som finnes i den nye konvensjonen blir lov i landet. Det er kun gjennom lovverket vi kan sikre rettigheten til verdens kvinner om et arbeidsliv uten vold og trakassering.

Hva er ILO-konvensjon 190 og ILO-anbefaling 160?

Etter mange års kamp fra globale fagforeninger, kvinneorganisasjoner, solidaritetsbevegelser og andre, vedtok ILO i juni en ny konvensjon (ILO-konvensjon 190) og en ny anbefaling (ILO-anbefaling 160) for kampen mot vold og trakassering i arbeidslivet. Disse vil være viktige internasjonale redskaper for å sikre alles rett til arbeid uten frykt for vold og trakassering. (Konvensjonen er juridisk bindende, og skal inn i lovverket i det enkelte medlemsland. Anbefalingene er ikke bindene, bare veiledende, og fungerer som politiske retningslinjer.)

Definisjonen av vold og trakassering i konvensjonen og anbefalingen er bred, og fokuserer spesielt på kjønnsrelatert vold og trakassering. Seksuell trakassering og mobbing er også inkludert. Dette kan handle om det som foregår ansikt til ansikt, eller gjennom digitale media. Definisjonen sier også noe om hvordan vold i hjemme påvirker arbeidslivet.

Konvensjonen og anbefalingen gjelder for arbeidslivet i alle typer industrier, både i privat og offentlig sektor, og i den formelle og uformelle økonomien. Arbeidere og andre er beskyttet, uansett hva slags kontrakt eller forhold de jobber under. Dette inkluderer de som er under opplæring.

Konvensjonen og anbefalingen gir klare handlingsrammer og viser hvordan man hanskes med vold og trakassering på en ansvarlig måte. De oppfordrer til bruk av risikoanalyse på arbeidsplassen, opplæring, holdningsendringer og tiltak for å øke folks bevissthet.

Konvensjonen trer i kraft 12 måneder etter at to medlemsstater har ratifisert den.

Konferanse 2019

Fredag 6. desember ble konferansen «Vold mot kvinner i det globale arbeidslivet – kampen skjer nå!» arrangert på Oslo Kongressenter Folkets Hus. Konferansen var arrangert av FOKUS i samarbeid med LO, Unio og YS, som en del av 16-dageskampanjen mot vold mot kvinner.

Hovedtemaet i 2019, stopp vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet, var en direkte oppfølging av at FNs arbeidslivsorganisasjons vedtak om en helt ny konvensjon om vold og trakassering i arbeidslivet, juni 2019. Denne har et sterkt og gjennomgående kjønnsperspektiv. Å stoppe vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet er viktig fordi arbeidslivet er en helt sentral arena i folks liv.

Målsettingen for konferansen var å:

 • Gjøre ILO konvensjonen om vold og trakassering i arbeidslivet kjent.
 • Belyse omfang og konsekvenser av vold mot kvinner i arbeidslivet internasjonalt.
 • Presentere tiltak for å bekjempe vold og trakassering i arbeidslivet i og utenfor Norge.