Stopp vold mot kvinner

25. november - 10. desember 2020

16-dagerskampanjen for avskaffelse av vold mot kvinner og jenter rettet i 2020 søkelyset mot partnervold. 

#BliForbanna #StoppVoldMotKvinner

Digital utstilling

For å synliggjøre vold mot kvinner og jenter er det viktig å sette lys på det globale samfunnsproblemets mange aspekter og kontekster. Selv om problemet stammer fra grunnleggende skjev maktbalanse mellom kjønnene og diskriminerende holdninger i samfunnet, kommer problemet til uttrykk i varierende former. Se vår digitale utstilling for et dypere innblikk i hverdagen til kvinner verden over. 

Krav til norske myndigheter

Til tross for konvensjoner og handlingsplaner, både internasjonale og nasjonale, blir ikke den globale statistikken på vold og overgrep mot kvinner og jenter noe bedre. I tillegg ser vi en økning i tallene i de fleste land i verden som konsekvens av pandemien. For å nå målet om global likestilling og avskaffelse av kjønnsbasert vold innen 2030 må Norge skjerpe innsatsen både hjemme og internasjonalt.

Mer handling.

Avtaler, handlingsplaner og politiske uttalelser om bekjempelse av vold mot kvinner og jenter blir tomme løfter og symbolpolitikk uten implementeringen av disse i praksis.

Vi krever at Norge holder FNs bærekraftsmål som rettesnor for sitt internasjonale bistand- og utviklingsarbeid. For å bekjempe vold mot kvinner og jenter må globale handleplaner baseres på delmål 5.1 – eliminering av all vold mot kvinner og jenter i offentlige og private rom – og iverksettes i praksis. Norge har et ansvar å påpeke manglende innsats i andre land og må legge press på myndigheter som ikke gjør nok for å aktivt bekjempe vold mot kvinner og jenter.

Vi krever at Norge bruker sin posisjon både bilateralt og multilateralt på de internasjonale arenaene til å sette press på andre land til å overholde de internasjonale avtalene – CEDAW og Istanbul-konvensjonen – om bekjempelse av vold mot kvinner og jenter. Norge må kreve at alle medlemsland i Europarådet signerer Istanbul-konvensjonen, samt legge press på stater som bryter og/eller er på vei til å trekke seg fra konvensjonen.

Vi krever at Norge må bruke sin posisjon i Sikkerhetsrådet til å legge vold mot kvinner under krig, konflikt og i humanitære kriser høyt på agendaen, samt legge press på stater som ikke gjør nok for å beskytte kvinner og jenter fra vold.

Økt synliggjøring.

Vold mot kvinner og jenter som globalt samfunnsproblem må diskuteres mer så flere engasjeres. At 1 av 3 kvinner globalt i løpet av livet blir utsatt for fysisk og/eller psykisk vold må effektivt bekjempes. Det samme gjelder de undertrykkende maktstrukturene og diskriminerende holdningene som ligger bak. Vold mot kvinner og jenter har lenge vært en global pandemi uten verken nok oppmerksomhet, vilje til handling eller ressurser.

Vi krever at norske myndigheter på lokalt og nasjonalt nivå bidrar aktivt for å få slutt på partnervold, og spesielt vold mot kvinner og jenter generelt. Dette må skje både internasjonalt og i Norge. Det inkluderer økt synliggjøring av sårbare grupper som urbefolkning, kvinner på flukt og kvinner med nedsatt funksjonsevne. Disse er ikke bare ekstra utsatt for vold, men vold er i tillegg underrapportert og blir altfor ofte en nedprioritert del av arbeidet som gjøres.

Vi krever at norske myndigheter tydeliggjør hvordan kvinner og likestilling skal prioriteres i internasjonale sammenhenger koblet til den globale pandemien vi nå står midt oppe i. I skyggen av Covid-19 har vold i nære relasjoner økt. Kvinner og jenter rammes hardest av mange av konsekvensene av pandemien. Covid-19 er kjønnsblind, men ikke kjønnsnøytral i sin effekt. Likestillingslandet Norge må øke debatten om konsekvensene av koronapandemien, bidra til at midler og ressurser brukes til å løfte opp særlig sårbare grupper, og gjøre vold mot kvinner og jenter til et prioritert område på den internasjonale agendaen. Dette vil være i tråd med den gjeldende norske handlingsplanen Frihet- makt – muligheter. 

En global skyggepandemi

Vold mot kvinner og jenter har økt som følge av Covid-19-pandemien. Vi har fått synliggjort et tydeligere bilde av de underliggende årsakene, omfanget og konsekvensene av denne globale skyggepandemien. Ikke bare har tallene økt, men det globale samfunnsproblemet blir i stor grad oversett.